௵, ஆடி ௴
Gods

௵ : , ௴ : ஆடி , அயனம் : தக்ஷிணாயணம், ருது : க்ரீஷ்ருது

மாதந்திர, இந்த மாத, ஆலய விசேஷங்கள்

மாத சாரங்கள்

வாஸர கிழ ஆங் ௴ ஆங் ௳ பக்ஷம் திதி நக்ஷ யோகம் கர
மின் அஞ்சல் அனுப்ப மற்றும் நினைவூட்டல் அமைக்க உள்ளே செல்லவும்
Get it on Google Play Get it on Google Play