பேஸ்புக் வைத்து உள்ளே செல்
கூகுல் மூலமாக உள்ளே செல்

புதிதாக பதிவு செய்
Gods

பஞ்சாங்க குறிப்புகள்

தமிழ் வாரம்

எண் கிழமை பெயர் வாஸர பெயர் இராகு காலம் ஆரம்பம் இராகு காலம் முடிவு எமகண்டம் ஆரம்பம் எமகண்டம் முடிவு குளிகை ஆரம்பம் குளிகை முடிவு
1 ஞாயிறு பானு 4:30 PM 6:00 PM 12:00 PM 1:30 PM 3:00 PM 4:30 PM
2 திங்கள் இந்து 7:30 AM 9:00 AM 10:30 AM 12:00 PM 1:30 PM 3:00 PM
3 செவ்வாய் பெளம 3:00 PM 4:30 PM 9:00 AM 10:30 AM 12:00 PM 1:30 PM
4 புதன் செளம்ய 12:00 PM 1:30 PM 7:30 AM 9:00 AM 10:30 AM 12:00 PM
5 வியாழன் குரு 1:30 PM 3:00 PM 6:00 AM 7:30 AM 9:00 AM 10:30 AM
6 வெள்ளி ப்ருகு 10:30 AM 12:00 PM 3:00 PM 4:30 PM 7:30 AM 9:00 AM
7 சனி ஸ்திர 9:00 AM 10:30 AM 1:30 PM 3:00 PM 6:01 AM 7:30 AM

வருஷங்கள்

எண் வருஷம்
1ப்ரபவ
2விபவ
3சுக்ல
4ப்ரமோதூத
5ப்ரஜோத்பத்தி
6ஆங்கீரஸ
7ஶ்ரீமுக
8பவ
9யுவ
10தாது
11ஈஸ்வர
12பஹுதான்ய
13பரமாதி
14விக்ரம
15விஷு
16சித்ரபானு
17ஸ்வபானு
18தாரன
19பார்த்திப
20வ்யய
21ஸர்வஜித்து
22ஸர்வதாரி
23விரோதி
24விக்ருதி
25கர
26நந்தன
27விஜய
28ஜய
29மன்மத
30துர்முகி
31ஹேவிளம்பி
32விளம்பி
33விகாரி
34சார்வரி
35பிலவ
36சுபக்ருது
37சோபக்ருது
38க்ரோதி
39விச்வாவஸு
40பராபவ
41பிலவங்க
42கீலக
43ஸெளம்ய
44ஸாதாரண
45விரோதிக்ருத்
46பரீதாபி
47ப்ரமாதீச
48ஆனந்த
49ராக்ஷச
50நள
51பிங்கள
52காளயுக்தி
53ஸித்தார்த்தி
54ரெளத்ரி
55துன்மதி
56துந்துபி
57‌ருத்ரோக்காரி
58ரக்தாக்ஷி
59க்ரோதன
60அக்‌ஷய

நக்ஷத்திரங்கள்

எண் நக்ஷத்திர பெயர் ஸங்கல்ப பெயர் சுருக்கம்
1அஸ்வதிஅச்வினிஅஸ்
2பரணிபரணிபர
3கார்த்திகைகிருத்திகாகார்
4ரோஹிணிரோகிணிரோஹி
5மிருகசிஷம்ம்ருகசிராமிரு
6திருவாதிரைஆருத்ராதிருவா
7புனர்பூசம்புனர்வசுபுன
8பூசம்புஷ்யபூச
9ஆயில்யம்ஆச்லேஷாஆயி
10மகம்மகாமக
11பூரம்பூர்வ பல்குனிபூர
12உத்திரம்உத்ர பல்குனிஉத்தி
13ஹஸ்தம்ஹஸ்தாஹஸ்
14சித்திரைசித்ராசித்
15ஸ்வாதிஸ்வாதிஸ்வா
16விசாகம்விசாகாவிசா
17அனுஷம்அனோராதாஅனு
18கேட்டைஜ்யேஷ்டாகேட்
19மூலம்மூலாமூல
20பூராடம்பூர்வாஷாடாபூரா
21உத்திராடம்உத்ராஷாடாஉரா
22திருவோணம்ச்ரவணதிருவோ
23அவிட்டம்ச்ரவிஷ்டாஅவி
24சதயம்சதபிஷங்சத
25பூரட்டாதிபூர்வாபாத்ராபூரட்
26உத்திரட்டாதிஉத்ராபாத்ராஉரட்
27ரேவதிரேவதிரேவ

மாதங்கள்

எண் மாதம்
1சித்திரை
2வைகாசி
3ஆனி
4ஆடி
5ஆவணி
6புரட்டாசி
7ஐப்பசி
8கார்த்திகை
9மார்கழி
10தை
11மாசி
12பங்குனி

யோகங்கள்

எண் யோகம் சுருக்கம்
1விஷ்கம்பம்விஷ்
2ப்ரீதிப்ரீதி
3ஆயுஷ்மான்ஆயு
4ஸெளபாக்யம்ஸெளபா
5சோபனம்சோப
6அதிகண்டம்அதிக
7ஸுகர்மம்ஸுகர்
8த்ருதிதிருதி
9சூலம்சூல
10கண்டம்கண்
11வ்ருத்திவ்ருத்
12துருவம்துரு
13வ்யாகாதம்வ்யா
14ஹர்ஷணம்ஹர்
15வஜ்ரம்வஜ்
16ஸித்திஸித்தி
17வ்யதீபாதம்வ்யதீ
18வரியான்வரி
19பரிகம்பரிக
20சிவம்சிவ
21ஸித்தம்ஸித்த
22ஸாத்யம்ஸாத்
23சுபம்சுப
24சுப்ரம்சுப்
25ப்ராம்யம்ப்ரா
26மாஹேந்திரம்மாஹே
27வைதிருதிவைதி

திதிகள்

எண் திதி சுருக்கம்
1ப்ரதமைப்ரத
2த்விதியைத்விதீ
3த்ருதியைத்ருதீ
4சதுர்த்திசதுதி
5பஞ்சமிபஞ்
6ஷஷ்டிஷஷ்
7ஸப்தமிஸப்
8அஷ்டமிஅஷ்
9நவமிநவ
10தசமிதச
11ஏகாதசிஏகா
12த்வாதசித்வா
13த்ரயோதசித்ரயோ
14சதுர்த்தசிசதுசி
15அமாவாஸ்யைஅமா
பெளர்ணமிபெள

கரணங்கள்

எண் கரணம் சுருக்கம்
1பவம்பவ
2பாலவம்பால
3கெளலவம்கெள
4தைதுலைதைது
5கரஜைகர
6வணிஜைவணி
7பத்ரைபத்
8சகுனிசகு
9சதுஷ்பாதம்சதுஷ்
10நாகவம்நாக
11கிம்ஸ்துக்னம்கிம்ஸ்

க்ரஹ நிலைகள்

எண் நிலைமை
1வக்ர ஆரம்பம்
2வக்ர அஸ்தமனம்
3வக்ர நிவர்த்தி
4கிழக்கே உதயம்
5கிழக்கே வக்ர உதயம்
6கிழக்கே மஹா அஸ்தமனம்
7மேற்கே உதயம்
8மேற்கே மஹா உதயம்
9மேற்கே அஸ்தமனம்
10மேற்கே வக்ர அஸ்தமனம்

ராசி சக்கரம்

ஷண்ணவதி ஸ்ராத்தம்

எண் ஸ்ராத்தப் பெயர் பஞ்சாங்கப் பெயர் எண்ணிக்கை
1தர்சம்அமாவாஸ்யை12
2ஸங்க்ரமணம்௴ பிறப்பு12
3வ்யதீபாதம்வ்யதீபாத யோகம்13
4வைத்ருதிவைத்ருதி யோகம்13
5மன்வாதி14 மன்வந்திரங்கள்14
6யுகாதி4 யுகங்கள்4
7மஹாளயம்மஹாளய பக்ஷம்16
8அஷ்டகை12
Get it on Google Play Get it on Google Play